Provozní řád letiště Most

 1. Letiště je veřejnosti přístupné ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a státem uznaných svátcích. V ostatní době musí být návštěva letiště ohlášena (telefonicky 476 706 266 nebo osobně) strážnému v přízemí správní budovy. Děti mladší 15 let musí být trvale doprovázeny dospělou osobou. Pohyb na letišti vyžaduje zvýšenou opatrnost všech návštěvníků.
 2. Na letišti je veřejnosti přístupná vyhlídková terasa s přilehlou vyhrazenou travnatou plochou. Ostatní prostory letiště jsou přístupny jen v doprovodu člena Aeroklubu. To se týká i provozních objektů letiště (zejména hangárů) bez ohledu na to, jsou-li otevřeny.
 3. Na provozní plochy letiště oddělené zábranami, výstražnými kužely, výstražnými tabulemi, zábradlím apod. je vstup bez doprovodu přísně zakázán! Hrozí nebezpečí úrazu!
 4. Každý je povinen respektovat pokyny pořadatelů, vydané v zájmu zajištění bezpečnosti osob a majetku.
 5. Psi musí být vedeni na vodítku a pod stálým dohledem chovatele.
 6. Jízdní kola musí být odkládána ve vyhrazeném přístřešku přilehlém k terase a ve stojanech uzamčena.
 7. Je přísně zakázáno vnášet do areálu letiště střelné zbraně a jiné nebezpečné předměty nebo látky a vnášet nebo vhazovat jakékoliv předměty na provozní plochy.
 8. Odpadky je dovoleno odkládat jen do označených nádob a v souladu s omezením na těchto nádobách vyznačeným.
 9. Kouření je dovoleno jen v prostorách k tomu vyhrazených!
 10. Zařízení sloužící návštěvníkům letiště musí být užíváno jen v souladu s účelem, pro něž je určeno a takovým způsobem, aby nebylo poškozováno. Náhrada škod způsobených nevhodným chováním bude vymáhána podle platných právních předpisů.
 11. Provozování leteckých a raketových modelů, draků a podobných zařízení je možné jen se souhlasem odpovědných funkcionářů Aeroklubu.
 12. Zájemci o komerční lety se hlásí u člena aeroklubu, popřípadě se ohlásí na telefonním čísle 476 706 266.
 13. Před vstupem na palubu letadla může být provedena bezpečnostní prohlídka. Nepodrobení se bezpečnostní prohlídce je důvodem k neprovedení letu.

Provozní řád letiště byl vydán v souladu s povinnostmi provozovatele sportovního zařízení podle § 7a zákona č. 115/2001 Sb.

Příletové informace

Veřejné vnitrostátní letiště LKMO - MOST. Volací znak MOST RADIO.

 

ARP: 50° 31' 30" N
  13° 40' 59" E
ELEV: 331 m
FRQ:

118,760 MHz

 

 

DRÁHA (VPD) MAGNETICKÝ SMĚR [°] ROZMĚRY DRAH [m] ÚNOSNOST TORA [m] TODA [m] ASDA [m] LDA [m]
02L 018 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20R 198 1130 x 30 8000kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
02R 018 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130
20L 198 1130 x 70 5700kg/0,6MPa 1130 1190 1130 1130

 

 

PŘÍLETOVÁ INFORMACE    /  ARRIVAL INFORMATION

Veřejné vnitrostátní letiště / Public domestic aerodrome            

Umístění / Location

3,5 kmNNE od středu města Most

3,5 kmNNE from the centre of the tlen Most

Provozní použitelnost / Operational availability

VFR den/noc, výsadková činnost

VFR day/night, parachute dumping operation (day/night)

Druhy letadel / Aircraft types

letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony

aeroplanes, helicopters, gliders, ultralight aircraft, free ballons

Provozní doba / Operational Hours

15 APR – 15 OCT    SAT, SUN, HOL   0700 – 1500

jinak / otherwise  O / R

Celní a pasové odbavení / Customs and immigration clearance

NIL

Provozovatel letiště / Aerodrome operator

Aeroklub Most

Letiště, 434 01  Most        tel.: +420 476 706 266              www.letistemost.cz

Další spojení / Next contacts

Václav Pecka   +420 603 328 736

Druhy paliva / Fuel grades

letecký benzín / aviation petrol 100 LL, N95

Druhy olejů / Oil grades

AERO D 100

Hangárování / Hangar space

O / R, omezeně / limited

Opravy / Repairs

O / R, omezeně / limited

Ubytování / Accommodation

na letišti 25 osob, jinak hotely v Mostě

25 persons at the aerodrome, otherwise hotels in the tlen Most

Restaurace / Restaurant

NIL

Doprava / Transportation

taxi

 


 

PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

Odklízení sněhu není zajišťováno.

Po tání sněhu nebo dlouhotrvajících deštích lze očekávat nezpůsobilost provozní plochy.

Přílet letadla bez oboustranného radiového spojení je možný pouze po dohodě s provozovatelem AD.

4 kmNW od letiště se nachází zakázaný prostor LK P8.

Letištní okruhy:

 • RWY 02 L/R  pravé okruhy,
 • RWY 20 L/R  levé okruhy.

Výška letu po okruhu:

 • den – 2060 ft / 625 m AMSL,
 • noc – 2390 ft / 730 m AMSL.

LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS

Snow clearance is not provided.

The manoeuvring area could be unserviceable after prolonged rains and melting snow.

Arrival of aircraft without two-way radio communication is possible with agreement of AD operator only.

There is located a prohibited area LK P8 4 km NW from the aerodrome.

The traffic circuits:

 • RWY 02 L/R right hand traffic circuits,
 • RWY 20 L/R left hand trafic circuits.

The traffic circuit altitude:

 • day – 2060 ft / 625 m AMSL,
 • night – 2390 ft / 730 m AMSL.